Ichtyologický prieskum rieky Varínky

Hlaváč pásoplutvý, foto: T. Flajs

Letné obdobie sa vyznačuje nižšou vodnou hladinou a čistým prietokom vodných tokov.

Túto skutočnosť využili zamestnanci Správy NP Malá Fatra a ŠOP v BB, ktorí v utorok 26.6.2018 vykonali ichtyologický prieskum riečky Varínka na šiestich, približne 100 m úsekoch. Riečka bola sledovaná od jej hornej časti vo Vrátnej doliny až po jej sútok s VD Žilina. Na hornom toku veľmi potešila početná obsádka pstruha potočného a hlaváča pásoplutvého. V strednej časti toku v oblasti Bránice sa zistilo viacero jedincov lipňa tymiánového, k nemu sa pridala početná čerebľa pestrá a aj slíž severný v kombinácii s pstruhom potočným.
Spodný úsek nad sútokom s v VD Žilina sa vyznačoval početným jalcom hlavatým, beličkou európskou, hlbšie časti toku prekvapili viacerými jedincami mreny severnej. Mozaiku dopĺňali pstruhy potočné, početné čereble pestré a hlaváče pásoplutvé. Veľkým potešením bolo zistenie jedného jedinca hlaváča bieloplutvého.
Riečka Varínka sa potvrdila ako druhovo bohatá riečka s veľmi peknými prírodnými zákutiami, ktoré rybám ponúkajú pokojný priestor pre život. Podobný prieskum sa plánuje vykonať aj na riečke Zázrivke.
Text a foto: Tomáš Flajs