Poznáme víťazný plagát

POZNÁME VÍŤAZNÝ PLAGÁT – ŽIADOSŤ BOCIANA BIELEHO O PRECHODNÝ POBYT

Východoslovenské múzeum v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR vyhlásili od 6. novembra do 30. novembra 2018 celoslovenské on-line hlasovanie o víťazný plagát – žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt.

Plagát s názvom Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt v obci bol výsledkom práce žiakov v rámci ekovýchovného programu Bocian. Plagát obsahoval koláž 12 vypracovaných čiastkových úloh, ako napríklad pozorovanie hniezda bocianov (ich prílet, pohyb po okolí, počet mláďat a odlet), súhlas s prihlásením k pobytu, potvrdenie o bezúhonnosti, či ochranársky čin pre bociana.

VÍŤAZNÝM PLAGÁTOM SA STAL PLAGÁT žiakov biologického krúžku na ZŠ s MŠ O. Štefku vo  Varíne pod vedením  p. učiteľky Mgr. Zuzany Synákovej, PhD. 

Víťazný plagát zo ZŠ Varín

V tomto roku to bolo už druhý krát, čo verejnosť i samotný školáci mohli hlasovať, v tomto roku z piatich plagátov, ktoré vytvorili žiaci základných škôl z celého Slovenska. Do hlasovania sa zapojilo 531 ľudí a víťazný plagát získal 220 hlasov.

Uvádzame ďalšie poradie plagátov so získanými hlasmi:

Poradie Plagát Počet hlasov % podiel
1. ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín, p. učiteľka Mgr. Zuzana Synáková, PhD., 14 žiaci biologického krúžku 220 41
2. ZŠ Lipová, Rajec, p. učiteľka Ing. Martina Fraštiová, 7 žiaci z krúžku mladých prírodovedcov 133 25
3. ZŠ Turňa nad Bodvou, Košice okolie, p. vychovávateľka a triedna učiteľka Marcela Fehérová, žiaci ŠKD 3.ročník 94 18
4. ZŠ v VJM Buzica, obec Buzica, pani učiteľky Mgr. Judita Porubská a Mgr. Eva Kmecková, žiaci 3. ročníka 47 9
5. ZŠ Drienovec, Košice okolie, p. učiteľka Mgr. Katarína Bernáthová, žiaci 7.A 37 7
  Spolu 531 100

So žiakmi biologického krúžku z Varína, ktorých plagát získal najviac hlasov, zrealizujeme spoločný pobyt v prírode vo forme terénneho programu, alebo exkurzie.  Žiaci a škola od nás zároveň obdržia diplom a drobné vecné ceny s tematikou ochrany prírody a krajiny. Tie poputujú aj druhému a tretiemu miesto, do ZŠ Lipovej v Rajci a do ZŠ v Turni nad Bodvou.

Výhercom srdečne blahoželáme a chceme poďakovať všetkým žiakom a učiteľom za ich skvelú prácu a snahu dozvedieť sa o živote bociana čo najviac. Prajeme všetkým, aby im to nadšenie spoznávať a ochraňovať prírodu naďalej vytrvalo.

 Balíček propagačných materiálov posielame aj vyžrebovanej hlasujúcej, pani  Lívii Szirotnyákovej z obce Háj, Turňa nad Bodvou (použili sme online generátor náhodných čísel).

 Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety