Prekládka hniezda bociana bieleho v Mojši

Včera sa v obci Mojš zrealizovala prvá etapa prekládky hniezda bociana bieleho, v zmysle dohody o spolupráci medzi Štátnou ochranou prírody SR a Stredoslovenskou distribučnou a.s.

V tejto etape došlo k odstráneniu hniezda z pôvodnej lokality, čo je náročné naplánovať z dôvodu potreby vypnutia elektrického prúdu. To bolo aj dôvod, prečo sa táto prekládka rozdelila na dve etapy, prvou je zhodenie hniezda a nasledovať bude výstavba náhradného stĺpa s hniezdnou podložkou na novej lokalite.

Jestvujúce hniezdo bolo situované na funkčnom  stožiari 22kV elektrického vedenia. Hniezdny materiál vypadával z hniezda a existovalo potenciálne nebezpečenstvo (najmä počas veterného a daždivého počasia) vzniku elektrického skratu, ktorý by okrem dočasného výpadku elektrickej energie  v príslušnej oblasti mohol spôsobiť aj vznietenie samotného hniezda a usmrtenie bocianov na hniezde. Ďalším dôvodom prekládky hniezda sú zmeny vlastníckych práv a spôsobu využitia pozemku, na ktorom sa predmetné hniezdo nachádza.

Hniezdenie bociana spôsobuje (okrem potešenia z jeho prítomnosti) aj značné znečistenie priestoru pod hniezdom trusom, popadaným hniezdnym materiálom a zvyškami potravy. Majitelia takýchto nehnuteľností v tom lepšom prípade požadujú preloženie hniezda bocianov, v tom horšom zoberú riešenie problému do vlastných rúk.

Prekládky bocianích hniezd sa viac menej úspešne realizujú v rámci celého Slovenska.

Výber náhradnej lokality.

Jednak sa posudzovala vhodnosť  lokality pre bociana (hlavným kritériom je, aby bola čo najbližšie k pôvodnej lokalite) a jednak sa museli brať do úvahy aj vlastnícke vzťahy, pretože nie každý človek sa teší z prítomnosti bociana na svojom pozemku, obťažuje ich padajúci trus, zvukové prejavy týchto živočíchov a neporiadok pod hniezdom.

Navrhnuté boli tri alternatívy, a výber padol nakoniec na lokalitu, ktorá bola až tretia v poradí vhodnosti (prvé boli vylúčené či z dôvodu nesúhlasu vlastníka, alebo z dôvodu trasovania optických káblov na pozemku – nemožnosť osadenia náhradného stĺpa). Náhradná lokalita sa nachádza vzdušnou čiarou asi 50m od pôvodnej lokality.

V obci existuje aj ďalšia hniezdna ponuka a to podložka na samostatnom stĺpe pri bytovke na východnej strane obce.

Bude prekládka úspešná?

Konečné rozhodnutie bude nakoniec na bocianovi. Zo Slovenska sú známe prípady, kedy bolo hniezdo premiestnené na zdanlivo ideálnu lokalitu, pár metrov od pôvodnej a bocian tam už nezahniezdil. Ale pevne veríme, že sa mu nová, bezpečná, lokalita zapáči. Z našej územnej pôsobnosti máme už pozitívne skúsenosti, úspešne sa realizovali prekládky v obciach Turie a Dolný Hričov.

Gabriela Kalašová