Rok nečinnosti

Pôvodné smrekové lesy - miznúci biotop hlucháňa, foto: M. Kalaš

Hlucháň hôrny patri nepochybne k najohrozenejším druhom slovenskej fauny.

Hlucháň hôrny, foto: M. Babnič

Hlavnou príčinou jeho ohrozenia je ničenie a poškodzovanie vhodných  biotopov,  ku  ktorému dochádza  predovšetkým  v dôsledku lesohospodárskej činnosti. Hlucháň  hôrny  je druh veľmi náročný na kvalitu a rozlohu vhodného prostredia. Významná časť zanikajúcich stanovíšť hlucháňov sa nachádza v horských smrečinách. Tieto sú však v posledných rokoch pod veľkým tlakom najmä kvôli náhodným ťažbám po narušeniach  spôsobených  vetrom alebo podkôrnym hmyzom.

Správa NP Malá Fatra podala ešte v septembri 2017 podnet adresovaný  Okresnému úradu v Martine, odboru starostlivosti o životné prostredie, na zabezpečenie ochrany hniezdneho biotopu hlucháňa hôrneho (činnosť okresných úradov je v kompetencii Ministerstva vnútra SR).  Podnet bol v súlade s  usmerneniami Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) k vyhlasovaniu ochranných zón hniezdnych lokalít chránených druhov vtákov vydaných v pokynoch Ministerstva vnútra pre okresné úrady.

Prešiel rok a neevidujeme žiadne konanie v tejto veci. Naopak, medzitým boli zaznamenané opätovné ťažby v lesných  dielcoch, ktoré sme v podnete označili za potrebné ochrániť (napr. lokalita Kokolová). Tým dochádza k ďalšej redukcii biotopu hlucháňa v Národnom parku Malá Fatra (NPMF), čo nepochybne vedie k zániku druhu v území. V súčasnosti v NPMF neexistuje viac ako 5 – 7 lokalít výskytu hlucháňov. Pritom práve NPMF ako súčasť chráneného vtáčieho územia má zabezpečovať priaznivý stav hlucháňa.

Aj tento prípad názorne potvrdzuje, že správy národných parkov sú v podobných situáciách len štatistami a preto vítame novelu zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne MŽP SR.

Literatúra: Program záchrany Hlucháňa hôrneho  (Tetrao urogallus Linnaeus,1758) na roky 2018 – 2022

http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/druhova-ochrana-prirody/programy-zachrany/pz-hluchana-horneho-web-mzp-sr.pdf

Výruby v lokalite Kokolová, foto: M. Kalaš