Škola ochrany prírody

“Ak plánujeme na rok,
je potrebné zasiať obilie.
Ak plánujeme na desaťročia,
je potrebné zasadiť stromy.
Ak plánujeme na celý život,
je potrebné vzdelávať človeka.”

Kuang Cu/ 3.st. pr. Kr.

Ponuka

Škola ochrany prírody (ŠkOP) je súčasťou Správy Národného parku Malá Fatra. Zameriava sa na výchovu k ochrane prírody, vzdelávanie a propagáciu v tejto oblasti.

Škola ochrany prírody Vám ponúka:
 • Aktivity  pre deti a mládež v teréne.
 • Výukové programy pre školy.
 • Sprevádzané túry po NP Malá Fatra.
 • Školenia a metodické dni v oblasti výchovy k ochrane prírody a interpretácie prírody pre odborných pracovníkov, učiteľov, členov MVO a iných pracovníkov zaoberajúcich sa environmentálnou výchovou.
 • Aktivity na zvyšovanie verejného povedomia, tvorba a spolupráca na kampaniach.
 • Organizácia výstav a expozícií s environmentálnym zameraním (Ekoplagát).
 • Spolupráca s miestnymi komunitami pri tvorbe náplní voľného času detí a mládeže s environmentálno-výchovným zameraním.
 • Školenie a vzdelávanie predstaviteľov samospráv v oblasti ochrany prírody a krajiny.
 • Príprava, vydávanie a distribúcia informačných a propagačných materiálov v oblasti ochrany prírody.

Občanom, dobrovoľníkom a obdivovateľom prírody ponúkame možnosť aktívne sa zapojiť prostredníctvom rôznych podujatí, akcií, infostánkov, či besied.

Výukové programy pre školy

Podmienky

 • sú určené najmä pre školy v územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra
 • môžu sa podľa dohody realizovať aj pre záujmové krúžky, ŠKD a podobne
 • uskutočňujú sa obvykle v priestoroch Správy Národného parku Malá Fatra, v závislosti od zvoleného programu, alebo podľa dohody aj v škole alebo v teréne (napríklad v rámci školských výletov)
 • programy sa konajú najmä v priebehu pracovných dní, v prípade záujmu aj cez víkendy
 • výukový program trvá 45 – 90 minút  (jedna až dve vyučovacie hodiny) – v závislosti od požiadaviek a vybraných programov
 • optimálny počet detí na  programe je 20 – 25 (1 trieda), v prípade väčšieho počtu detí sa vytvoria 2, prípadne viac skupín (v závislosti od  vybraného výukového programu)
 • doprava na výukové programy je individuálna
 • počas programu sa zhotovuje fotodokumentácia, ktorá sa využíva pre výchovno-propagačné aktivity ŠkOP (škola zabezpečí informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so zverejnením fotografií, prípadne nás vopred upozorní že takýto súhlas nemá)
 • výkon pedagogického dozoru počas trvania programu  zabezpečuje škola (v zmysle §8 vyhlášky  Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole a i.)
 • programy v školskom roku 2018/2019 nie sú spoplatnené
Objednávanie výukových programov – aktivít sa uskutočňuje minimálne týždeň vopred (odporúčame však objednávať aspoň 2 až 3 mesiace dopredu):
 • telefonicky na čísle 041/507 14 13 alebo mailom na adrese skopvarin@sopsr.sk

Ponukové listy pre školský rok 2019-2020

Ponukový list pre materské školy

Ponukový list pre základné školy

Ponukový list pre stredné školy

Kompletná ponuka na školský rok 2019 – 2020

http://npmalafatra.sopsr.sk/ponuka-skoly-ochrany-prirody-v-skolskom-roku-2019-2020/

!!! Dôležité upozornenie !!!

O výukové programy je každoročne veľký záujem, program si treba rezervovať čo najskôr.  Z kapacitných dôvodov si vyhradzujeme právo obmedziť rozsah realizovaných programov a aktivít na jednu školu.