Škola ochrany prírody

“Ak plánujeme na rok,
je potrebné zasiať obilie.
Ak plánujeme na desaťročia,
je potrebné zasadiť stromy.
Ak plánujeme na celý život,
je potrebné vzdelávať človeka.”

Kuang Cu/ 3.st. pr. Kr.

Z dôvodu aktuálnej situácie na Slovensku sa dočasne pozastavujú aktivity Školy ochrany prírody vo Varíne. Všetky objednané výukové programy pre školy, ako aj plánované akcie pre verejnosť rušíme do odvolania.

Ponuka

Škola ochrany prírody (ŠkOP) je oddelením odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety Štátnej ochrany prírody SR.  Zameriava sa na výchovu k ochrane prírody, vzdelávanie a propagáciu v tejto oblasti.

Škola ochrany prírody Vám ponúka:
 • Aktivity  pre deti a mládež v teréne.
 • Výukové programy pre školy.
 • Sprevádzané túry po NP Malá Fatra.
 • Školenia a metodické dni v oblasti výchovy k ochrane prírody a interpretácie prírody pre odborných pracovníkov, učiteľov, členov MVO a iných pracovníkov zaoberajúcich sa environmentálnou výchovou.
 • Aktivity na zvyšovanie verejného povedomia, tvorba a spolupráca na kampaniach.
 • Organizácia výstav a expozícií s environmentálnym zameraním (Ekoplagát).
 • Spolupráca s miestnymi komunitami pri tvorbe náplní voľného času detí a mládeže s environmentálno-výchovným zameraním.
 • Školenie a vzdelávanie predstaviteľov samospráv v oblasti ochrany prírody a krajiny.
 • Príprava, vydávanie a distribúcia informačných a propagačných materiálov v oblasti ochrany prírody.

Občanom, dobrovoľníkom a obdivovateľom prírody ponúkame možnosť aktívne sa zapojiť prostredníctvom rôznych podujatí, akcií, infostánkov, či besied.

Výukové programy pre školy

Podmienky

 • sú určené najmä pre školy v územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra
 • môžu sa podľa dohody realizovať aj pre záujmové krúžky, ŠKD a podobne
 • uskutočňujú sa obvykle v priestoroch Správy Národného parku Malá Fatra, v závislosti od zvoleného programu, alebo podľa dohody aj v škole alebo v teréne (napríklad v rámci školských výletov)
 • programy sa konajú najmä v priebehu pracovných dní, v prípade záujmu aj cez víkendy
 • výukový program trvá 45 – 90 minút  (jedna až dve vyučovacie hodiny) – v závislosti od požiadaviek a vybraných programov
 • optimálny počet detí na  programe je 20 – 25 (1 trieda), v prípade väčšieho počtu detí sa vytvoria 2, prípadne viac skupín (v závislosti od  vybraného výukového programu)
 • doprava na výukové programy je individuálna
 • počas programu sa zhotovuje fotodokumentácia, ktorá sa využíva pre výchovno-propagačné aktivity ŠkOP (škola zabezpečí informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so zverejnením fotografií, prípadne nás vopred upozorní že takýto súhlas nemá)
 • výkon pedagogického dozoru počas trvania programu  zabezpečuje škola (v zmysle §8 vyhlášky  Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole a i.)
 • programy v školskom roku 2018/2019 nie sú spoplatnené
Objednávanie výukových programov – aktivít sa uskutočňuje minimálne týždeň vopred (odporúčame však objednávať aspoň 2 až 3 mesiace dopredu):
 • telefonicky na čísle 041/507 14 13 alebo mailom na adrese skopvarin@sopsr.sk

Ponukové listy pre školský rok 2019-2020

Ponukový list pre materské školy

Ponukový list pre základné školy

Ponukový list pre stredné školy

Kompletná ponuka na školský rok 2019 – 2020

http://npmalafatra.sopsr.sk/ponuka-skoly-ochrany-prirody-v-skolskom-roku-2019-2020/

!!! Dôležité upozornenie !!!

O výukové programy je každoročne veľký záujem, program si treba rezervovať čo najskôr.  Z kapacitných dôvodov si vyhradzujeme právo obmedziť rozsah realizovaných programov a aktivít na jednu školu.