Škola ochrany prírody

“Ak plánujeme na rok,
je potrebné zasiať obilie.
Ak plánujeme na desaťročia,
je potrebné zasadiť stromy.
Ak plánujeme na celý život,
je potrebné vzdelávať človeka.”

Kuang Cu/ 3.st. pr. Kr.

Ponuka

Aktuálna ponuka – apríl 2018

Škola ochrany prírody (ŠkOP) je súčasťou Správy Národného parku Malá Fatra. Zameriava sa na výchovu k ochrane prírody, vzdelávanie a propagáciu v tejto oblasti.

Škola ochrany prírody Vám ponúka:

 • Aktivity  pre deti a mládež v teréne.
 • Výukové programy pre školy.
 • Sprevádzané túry po NP Malá Fatra.
 • Školenia a metodické dni v oblasti výchovy k ochrane prírody a interpretácie prírody pre odborných pracovníkov, učiteľov, členov MVO a iných pracovníkov zaoberajúcich sa environmentálnou výchovou.
 • Aktivity na zvyšovanie verejného povedomia, tvorba a spolupráca na kampaniach.
 • Organizácia výstav a expozícií s environmentálnym zameraním (Ekoplagát).
 • Spolupráca s miestnymi komunitami pri tvorbe náplní voľného času detí a mládeže s environmentálno-výchovným zameraním.
 • Školenie a vzdelávanie predstaviteľov samospráv v oblasti ochrany prírody a krajiny.
 • Príprava, vydávanie a distribúcia informačných a propagačných materiálov v oblasti ochrany prírody.

Občanom, dobrovoľníkom a obdivovateľom prírody ponúkame možnosť aktívne sa zapojiť prostredníctvom rôznych podujatí, akcií, infostánkov, či besied.

Výukové programy pre školy

O programoch všeobecne platí:

 • realizujú sa najmä  priestoroch Správy Národného parku Malá Fatra, podľa dohody aj vo vašej škole alebo v teréne
 • programy sa realizujú najmä v priebehu pracovných dní, v prípade záujmu aj cez víkendy
 • výukový program trvá od 60 min do 3 hod – v závislosti od vašich požiadaviek
 • optimálny počet detí na terénnom programe je 20 – 25 (1 trieda), v prípade väčšieho počtu detí sa vytvoria 2, prípadne viac skupín
 • doprava na výukové programy je individuálna
 • počas programu sa zhotovuje fotodokumentácia, ktorá sa využíva pre výchovno-propagačné aktivity ŠkOP (škola zabezpečí informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so zverejnením fotografií, prípadne nás vopred upozorní že takýto súhlas nemá)
 • výkon pedagogického dozoru počas trvania programu  zabezpečuje škola (v zmysle §8 vyhlášky  Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole a i.)
 • programy v školskom roku 2017/2018 nie sú spoplatnené

Objednávanie výukových programov – aktivít sa uskutočňuje minimálne týždeň vopred:

 • telefonicky na čísle 041/507 14 13

mailom na adrese skopvarin@sopsr.sk

Na stiahnutie: