Stretnutie s neštátnymi vlastníkmi lesov

Stretnutie s neštátnymi vlastníkmi lesov

Správa NP Malá Fatra na základe pokynu ministerstva životného prostredia v tomto období oboznamuje vlastníkov pozemkov s návrhom Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Malá Fatra.

Po oboznámení sa s pripomienkami vlastníkov mali nasledovať samostatné rokovania ku konkrétnym  vzneseným požiadavkám jednotlivých subjektov.

Dňa 18.6.2021 obdržali všetci zamestnanci správy národného parku prvý krát pozvánku na pracovné stretnutie so zástupcami súkromných vlastníkov lesov, na ktorom mal byť témou „Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Malá Fatra – je prospešný pre prírodný park národného významu Malá Fatra?“  Stretnutie sa malo uskutočniť dňa 23.6.2021, pričom termín nebol vopred prekonzultovaný.

Na stretnutie bol pozvaný aj štátny tajomník MŽP SR pán Mgr. Michal Kiča. Vzhľadom na tému stretnutia považujeme za dôležitú osobnú účasť nielen ministerstva životného prostredia, či kompetentných zamestnancov štátnej ochrany prírody a správy národného parku, ale aj odborníkov na danú problematiku. Vzhľadom na krátkosť času a pre pracovnú zaneprázdnenosť viacerých účastníkov sme sa zo stretnutia vopred ospravedlnili.

Na sociálnych sieťach bola vzniknutá situácia prezentovaná v takom duchu, že správa národného parku sa stretnutiu s vlastníkmi účelovo vyhýba a nekomunikuje. Práve naopak, pevne veríme, že sa v dohľadnej dobe nájde vhodný termín na spoločnú diskusiu, ktorý bude vyhovovať všetkým zainteresovaným stranám.