Svetový deň vody 2019

Svetový deň vody 2019 – Voda pre všetkých

Cieľom Svetového dňa vody je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, poukázať na problémy týkajúce sa zásobovania pitnou vodou, zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody a zvýšiť účasť a spoluprácu vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektora. Tento deň sa oslavuje už od roku 1993 a každý rok je jedna z nominovaných agentúr Organizácie spojených národov (OSN) poverená oslavou a propagáciou novej témy, ktorú riadi Administratívny výbor pre koordináciu (ACC) vodných zdrojov.

AKÁ JE TÉMA?

Témou Svetového dňa vody 2019 je „Leaving no one behind“ –  Nikoho nenechajme v úzadí – Voda pre všetkých. Téma vychádza z prísľubu Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030, že ak trvalo udržateľný rozvoj napreduje, každý musí mať z toho prospech.

KDE JE PROBLÉM?

V súčasnosti ešte stále žije viac ako miliarda ľudí bez prístupu k bezpečnej vode – ich domácnosti, školy, pracoviská, farmy a továrne zápasia, aby prežili a prosperovali. Pojem „bezpečná voda“ je skratka pre „poskytnutie zdravotne nezávadnej pitnej vody“: vody, ktorá je prístupná a dostupná v prípade potreby a bez kontaminácie.

 

ČO JE ĽUDSKÉ PRÁVO NA VODU?

Ktokoľvek ste, kdekoľvek ste, voda je vaše ľudské právo. Prístup k vode je základom verejného zdravia, a preto je rozhodujúci pre trvalo udržateľný rozvoj a stabilný a prosperujúci svet. Spoločnosť sa nemôžeme pohnúť vpred, kým veľké množstvo ľudí žije bez zdravej pitnej vody.

 

ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ?

Aby sme nenechali niekoho v úzadí, musíme svoje úsilie zamerať na to, aby sme začlenili ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti alebo sú ignorovaní. Vodohospodárske služby musia spĺňať potreby marginalizovaných skupín a ich hlas musí byť vypočutý v rozhodovacích procesoch. Regulačné a právne rámce musia uznať právo na vodu pre všetkých ľudí a dostatočné finančné prostriedky musia byť spravodlivo a účinne vynakladané tým, ktorí to najviac potrebujú.

Stiahnite si celú tlačovú správu.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

Zdroj:

https://worldwaterday.org/

https://www.worldwaterday.org/theme/

https://www.facebook.com/SlovenskaAsociaciaOSN/

https://www.voda-portal.sk/Dokument/ako-slovensko-nesplna-ciele-trvalo-udrzatelneho-rozvoja-100138.aspx

ilustračný obrázok: pixabay