Pasenie v Národnom parku Malá Fatra

Pasenie v Národnom parku Malá Fatra

Bohato kvitnúce subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty sú typickými travinnými biotopmi na vápencovom podloží, skalných terasách a bralách.

Problém pasenia hospodárskych zvierat, hlavne oviec, v NP Malá Fatra má dlhodobý charakter.

V minulosti sa pásli stáda oviec od najnižších polôh až po hlavný hrebeň (Snilovské sedlo) vo veľkých počtoch (500 a viac kusov v jednom stáde). Následkami bola veľká erózia pôdneho krytu, odtrhy pôdy, rozšírenie burinných druhov rastlín (tzv. nitrofilných druhov – druhy viazané na obsah dusíka v pôde), rušenie divo žijúcich zvierat (napr. zlé potravné návyky šeliem), znečisťovanie prameňov a potokov výkalmi od samého ústia.

Aj napriek negatívnym vplyvom považujeme extenzívne pasenie oviec za pozitívny prínos pre ochranu prírody, pretože zamedzuje zarastaniu horských lúk, kde sa vyskytujú viaceré chránené a ohrozené druhy rastlín.

Rozhodujúca je však koncentrácia zvierat, tj. počet kusov v jednom stáde, charakter pasenia (vypásanie celého pasienka a nielen najviac zdevastovanej časti), košarovanie a dojenie tak, aby sa nevytvárali rozbahnené úseky pripomínajúce mesačnú krajinu. Dôležité je aj zabezpečenie napájania zo žľabov, pravidelné vykášanie burinných druhov a nedopaskov, aj viac krát počas pastevného obdobia a pod. V neposlednom rade netreba zabúdať na efektívnu ochranu stád pred veľkými šelmami.

Zvýšený stupeň ochrany prírody v národnom parku a na miestach s výskytom chránených druhov si vyžaduje náročnejšiu úroveň starostlivosti o hospodárske zvieratá a pasienky.

 

Pasenie vo Vrátnej doline – reakcia na zverejnené informácie na portáli Lesmedium

Článok podpísaný autorom “Jozef Marko” cituje „aktuálny status na stránke Farmy Vrátna na sociálnej sieti”  a uvádza sa v ňom viacero nepresných a nepravdivých informácií.

V súčasnosti má táto spoločnosť vo Vrátnej doline približne 80 ks oviec, ktoré sa pasú oplôtkovým spôsobom. Zároveň nejde o jediný subjekt, ktorý vo Vrátnej doline realizuje pastvu oviec. Dňa 29.4.2021 nám bola doručená písomná žiadosť Farmy Vrátna o súhlas na pasenie cca 100 kusov oviec, ktoré chcel žiadateľ v budúcnosti rozšíriť na 200 ks a cca 30 ks hovädzieho dobytka. V žiadosti uviedol štyri katastrálne parcely a dobu pasenia od 15.5. do 30.9. Keďže bola žiadosť vo viacerých smeroch nejednoznačná, uskutočnila sa dňa 7.5.2021 terénna obhliadka za účasti zástupcov Správy Národného parku Malá Fatra a Farmy Vrátna. Na terénnej obhliadke bol upresnený predmet žiadosti. Žiadateľ súhlasil, že povolenie na pasenie bude vydané na dva roky s možnosťou jeho predĺženia, počet oviec bude obmedzený na max. 150 ks (v prípade priaznivého stavu biotopov môže byť počet navýšený), hovädzí dobytok pasený nebude a na jednej lokalite v okolí Snilovského sedla bude doba pasenia obmedzená na dva týždne počas leta a to z dôvodu zraniteľnosti územia v subalpínskom pásme, strmého sklonu svahov a plytkej pôdy. Ostatné lokality ako Boboty, Paseky a Grúň môžu byť pasené počas celej pastevnej sezóny. Zároveň žiadateľ chcel rozšíriť zoznam parciel, na ktorých malo byť realizované pasenie. Rozšírený zoznam mám zaslal e-mailom dňa 18.5.2021, pričom sa v tejto správe zaviazal, že do 5. stupňa ochrany a lesných dielcov zasahovať nebude.

Na základe týchto podkladov bolo dňa 24.5.2021 vypracované stanovisko Správy Národného parku Malá Fatra, ktoré odporúčalo vydať súhlas na pasenie a bolo zaslané na Okresný úrad Žilina. Dňa 6.9.2021 sa na Okresnom úrade uskutočnilo ústne pojednávanie, na ktorom zástupca spoločnosti Farma Vrátna žiadal viacero bodov v stanovisku správy zmeniť a s niektorými úplne nesúhlasil. Tieto pripomienky menili predmet žiadosti podobne ako jeho písomné námietky z dní 23.6.2021 a 8.9.2021, ktoré zaslal na Okresný úrad Žilina.

Žiadateľ tak svojou neustálou zmenou predmetu žiadosti a nových požiadaviek vytvoril neprehľadnú situáciu, ktorú následne na sociálnych sieťach medializoval ako úmyselné a zlé konanie ochranárov. Nie je pravdou, že naše stanovisko neumožňuje pasenie oviec a nie je pravdou, že pasenie sme odporučili len na dva týždne v roku. Toto obmedzenie sa týkalo len jedinej z viacerých (siedmych) lokalít a to konkrétne v oblasti Snilovského sedla, ktorá ma rozlohu cca 58ha a s týmto obmedzením zástupcovia Farmy Vrátna pôvodne na terénnej obhliadke súhlasili. Upozornili sme na to aj v e-mailovej komunikácii, pričom zo strany Farmy Vrátna neboli námietky.

V medializovanom príspevku Farmy Vrátna pisateľ nabáda vlastníkov pozemkov, aby nesúhlasili s ich zaradením do území NATURA 2000. Zároveň má však Farma Vrátna úmysel čerpať dotácie z NATURA 2000, ktorá takúto podporu v rámci pasenia umožňuje. Zástupca Farmy Vrátna to sám uviedol vo svojom liste, ktorý dňa 8.9.2021 podal na Okresnom úrade Žilina. Ak je NATURA 2000 taká zlá, prečo hodlá využiť dotácie a prečo o tom objektívne neinformuje?

Záverom uvádzame, že nepravdivé informovanie čitateľov na sociálnych sieťach nepovažujeme za vhodný spôsob komunikácie a spolupráce rôznych subjektov v rámci chránených území. Oveľa viac by sme uvítali konštruktívny dialóg s cieľom hľadania spoločných prienikov jednotlivých záujmov a dosiahnutia priaznivého stavu prírody na území Slovenskej republiky a v Národnom parku Malá Fatra pre súčasné ale aj budúce generácie občanov našej krajiny.

gdpr-image
Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní.