Ekovýchovný program Bocian je celoslovenský ekovýchovný program Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý v súčasnej dobe zastrešuje Štátna ochrana prírody SR prostredníctvom svojich regionálnych koordinátorov z chránených území v spolupráci s národnými parkami, Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny ako aj za podpory organizácie SOS/Birdlife Slovensko. Odborným garantom a autorom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku.

Tento program sa realizuje každoročne už od roku 2001  – viac o vzniku tohto programu sa dozvieš tu – https://www.bociany.sk/

 

Cieľom programu je zvyšovanie záujmu mladých ľudí, najmä žiakov základných škôl, ale aj verejnosti o prírodovedné pozorovanie a zapojenie ich do odbornej činnosti – práce vedca, ornitológa. Získavaním údajov o stave populácie bociana bieleho si prehlbujú vedomosti o etológii bociana, zdokonaľujú si však aj ekologické poznatky práve cez poznávanie jeho života bociana.

 

Bocian biely je vďaka svojmu nenápadnému spôsobu života v blízkosti ľudských obydlí vynikajúcim modelovým druhom pre environmentálnu výchovu a pre budovanie vzťahu k prírode.

 

Autor: M. Fulín

 

HLAVNÁ AKTIVITA: Pozorovanie vybraného hniezda bociana bieleho (ciconia ciconia)

Do pozorovaní sa každoročne môžu zapojiť žiaci a študenti prostredníctvom svojich učiteľov, ale aj individuálne. Zapojení súťažiaci sa tak počas roka stávajú bádateľmi a pozorovateľmi, všímajú si maličkosti, ktoré súvisia s príletom bocianov bieleho, prípravou hniezda, znáškou vajec, vyliahnutím mladých či ich prvých výletov z hniezda. Hniezdo je možné pozorovať kedykoľvek a akokoľvek často. Všetky pozorovania zapisujú do do ročnej evidenčnej karty hniezda tzv. hniezdnej karty, kde podchytia najzaujímavejšie udalosti na hniezde, ako napríklad prílet, párenie, znáška, liahnutie mláďat či ich kŕmenie.

 

Ekovýchovný program BOCIAN trvá od 1. apríla až do 30. septembra, aby bol podchytený celý priebeh hniezdenia, vrátane vyletenia mláďat a odletu bocianov na zimoviská.

 

 

Vyhodnotenie posledných ročníkov programu:

 

Rok 2023

Bližšie informácie sú na webe Štátnej ochrany prírody SR – https://www.sopsr.sk/web/?cl=21096

Rok 2022

Od roku 2022 ekovýchovný program BOCIAN zastrešuje Štátna ochrana prírody SR, preto viac informácii o priebehu tohto ročníka získate na webovej stránke ŠOP –  https://www.sopsr.sk/web/?cl=9923

Rok 2021

Viac informácií k tomuto ročníku nájdete na stránke Školy ochrany prírody – http://skopvarin.sopsr.sk/pre-skoly/projekty/bocian/

Rok 2020

Bližšie informácie sú na webe Štátnej ochrany prírody SR  – http://www.sopsr.sk/web/?cl=9908

Rok 2019

Bližšie informácie o ročníku 2019 v pôsobnosti Správy NP Malá Fatrahttps://www.npmalafatra.sk/ekovychovny-program-bocian/

Regionálne vyhodnotenie v Krajskej knižnici v Žiline – https://www.npmalafatra.sk/den-bociana-v-krajskej-kniznici-v-ziline/
Celoslovenské vyhodnotenie – http://www.sopsr.sk/web/?cl=20586

Zoznam zapojených škôl z celého Slovenska, ktoré vypracovali plagát „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“

 1. ZŠ s MŠ Kotešová, učiteľka Monika Bogáňová, žiaci 7. ročníka
 2. ZŠ E. Ruffinyho Dobšiná, učiteľka Katarína Sadlowska, 10 žiakov 7.B triedy
 3. ZŠ Drienovec, Košice okolie, p. učiteľky Mária Šimková a Katarína Bernáthová, 7 žiaci 3.A. a 3.B triedy
 4. ZŠ Turňa nad Bodvou, Košice okolie, p. učiteľka Marcela Fehérová, žiačka Silvia Krompaská
Fotogaléria plagátov 2019

Rok 2018

Regionálne vyhodnotenie uplynulého ročníka 2018 (v územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra) vo forme celodenného programu – „Deň bociana“

Uskutočnilo sa  24.10.2018 v Krajskej knižnici v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Tlačovú správu z podujatia nájdete tu.

Zoznam zapojených škôl z celého Slovenska, ktoré vypracovali plagát „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“

 1. ZŠ v VJM Buzica, obec Buzica, pani učiteľky Mgr. Judita Porubská a Mgr. Eva Kmecková, žiaci 3. ročníka
 2. ZŠ Drienovec, Košice okolie, p. učiteľka Mgr. Katarína Bernáthová, žiaci 7. A
 3. ZŠ Turňa nad Bodvou, Košice okolie, p. vychovávateľka a triedna učiteľka Marcela Fehérová, žiaci ŠKD 3. ročník
 4. ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín, p. učiteľka Mgr. Zuzana Synáková, PhD., 14 žiaci biologického krúžku
 5. ZŠ Lipová, Rajec, p. učiteľka Ing. Martina Fraštiová, 7 žiaci z krúžku mladých prírodovedcov
Fotogaléria súťažných plagátov 2018

 

Rok 2017

Zoznam zapojených škôl z celého Slovenska, ktoré vypracovali plagát „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“

 1. ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín, p. učiteľka Z. Synáková, žiaci 6.B
 2. ZŠ Lipová, Rajec, p. učiteľka M. Fraštiová, žiaci z krúžku mladých prírodovedcov
 3. ZŠ s VJM Nižný Lánec, p. učiteľka G. Kozmann, kolektív 31 žiakov
 4. ZŠ s MŠ Drienovec, Košice Okolie, p. učiteľka Š. Hricková a K. Bernáthová, žiaci 7. A a 9. A triedy
 5. ZŠ Turňa nad Bodvou, Košice Okolie, p. učiteľka M. Fehérová, 8 žiakov
 6. ZŠ s VJM Buzica, p. učiteľky J. Porubszky a Éva Kmecko, 15 žiakov
 7. ZŠ Komenského, Smižany, p. učiteľka Z. Kubičárová, Júlia Kačenková žiačka 5.A
 8. ZŠ Komenského, Smižany, p. učiteľka Z. Kubičárová, Nataša Kolesárová, žiačka 5.A
 9. ZŠ Nad Medzou, Spišská Nová Ves, p. vychovávateľka Ľ. Buňová, 17 žiakov štvrtého oddelenia
 10. ZŠ Demjata, p. učiteľka J. Hrehová, žiaci 1.- 4. ročníka
 11. ZŠ Víťaz, p. učiteľka M. Kovaľová Kollárová, žiaci 1.- 4. ročníka
Fotogaléria súťažných plagátov 2017